1949
25/07/1950
1949 Prospecto de fundación
1950
25/07/1950
1950 Nace Galaxia
1950 Nace Galaxia

25/07/1950 - Constitúese legalmente a Editorial Galaxia

Para saber máis, coñece a nosa historia

25/07/1950
Escritura de constitución de Galaxia
Primeira e segunda páxina das Escrituras orixinais da constitución de Editorial Galaxia

Escritura de constitución de "Editorial Galaxia S.A." 

Datado o 3 de novembro de 1950, o documento consta de 38 páxinas que recollen, en galego e en castelán, os 47 artigos que conforman a escritura de constitución.

A única parte do documento que só figura en castelán é o certificado do Xefe do Rexistro Xeral de Sociedades Anónimas redactado ó final do documento.

1951
1951 Antífona da cantiga 1º libro

Antífona da cantiga, de Ramón Cabanillas, foi o primeiro volume publicado pola editorial. Simbolicamente representaba unha conexión coas Irmandades da Fala, a Xeración Nós e en xeral coas figuras do Rexurdimento de comezos do século XX. Mais a publicación tiña ambicións que ían alén diso: foi un xeito de recuperar a relevancia histórica e cultural da lingua galega na creación e divulgación do pensamento.

Nacen os Cadernos Grial

O 12/04/1951 Galaxia publica o primeiro número da Colección Grial titulado Presencia de Galicia. Seguiríanlle Pintura actual en Galicia, Presencia de Curros y Doña Emilia e Aspectos económicos y jurídicos de Galicia.

A Colección Grial cesou a súa publicación menos dun ano despois de saír ó mercado, o 25/03/1952, por mor das actuacións de Juan Aparicio (Director Xeral de Prensa durante o franquismo) quen xa publicara con anterioridade un duro artigo contra os cadernos a raíz do ensaio breve de Ramón Piñeiro, Siñificado metafísico da saudade (Colección Grial, nº 1)

1952
1952 Censura do Grial

Comunicación enviada desde o Ministerio de Información para que se cese a publicación da Colección Grial:

 

Con esta fecha el Ilmo. Sr. Director General de Prensa, me dice lo que sigue:

Ha llegado a conocimiento de esta Dirección General, la publicación en Vigo de "COLECCIÓN GRIAL", sobre la cual no existen antecedentes. -Como la publicación expresada, por sus características, debe ser consideradas revistas, y por tanto, solicitar de acuerdo con la orden de 24 de febrero de 1942 (B. O. del Estado de 4 de marzo del mismo año), y con la circular de esta Dirección General de 3 de octubre de 1951, le ruego suspenda la edición de aquella,  hasta tanto sean cumplidos los expresados trámites. -Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos, rogándole acuse recibo y cumplimiento del presente escrito. 

Dios guarde a V muchos años

Pontevedra 30 de abril de 1952

EL DELEGADO PROVINCIAL

Julián Álvarez Villar

7 ensayos sobre Rosalía

Tras o peche da Colección Grial, e como forma de esquivar a censura, en 1952 publicouse en forma de monográfico o que ía ser o 5º número da Colección: 7 ensayos sobre Rosalía. A este seguíronlle La Saudade (1953), Paisaxe e cultura (1955) e O segredo do humor (1963)

1954
1954 Publícase a guía de Galicia

En 1926 publícase a primeira edición da Guía de Galicia de don Ramón Otero Pedrayo. A obra viu unha segunda edición en 1945, mais non sería ata 1954 que se publicaría a terceira edición (1ª en Galaxia). A obra rompeu coas expectativas de venda e converteuse no primeiro éxito da editorial. Don Ramón renunciou á liquidación de dereitos que lle correspondía pola obra en favor de Galaxia.

Villanueva, Malores (Xaneiro-xuño, 2020). "Pensar e crear Galaxia. Os inicios dunha empresa cultural que fai 70 anos". Grial (225, 226): 24–31. ISSN 0017-4181.
1956
1956

Durante a época da ditadura franquista, Editorial Galaxia viu censuradas moitas das súas obras.

Aquí unha mostra dun informe da censura de 1956 sobre A Esmorga de Eduardo Blanco Amor:

 

Burda novela corta, en gallego, en la que se narran las aventuras y desventuras de tres borrachos. En lenguaje a menudo soez, se mezclan los diálogos de estos tristes personajes con escenas de burdel y recuerdos de aventuras.

No debe autorizarse

Madrid, 4 de VIII de 1956

1958
1958 Informe censura Cabanillas

Velaquí outra mostra dun informe da censura. Desta volta sobre as Obras Completas de Ramón Cabanillas

No texto pode lerse:

 

Informe y otras observaciones: Ramón Cabanillas Enríquez, a cuyas "Obras completas" se refiere este dictamen, es un lírico gallego de gran inspiración pero también uno de los sostenedores intelectuales de un separatismo gallego anacrónico y absurdo y un anticastellanismo no menos incongruente. Su crítica social —pregona la rebelión violenta de los campesinos— es también un extremismo sin mucho sentido. La presente obra puede autorizarse con las tachaduras siguientes: págs. 22-23, 26-28, 28-29, 30-31, 32-33, 33, 35, 42, 47-48, 51, 60-61, 62, 69-70, 71, 72, 73, 75, 77, 381, 382, 383, 393-394, 417-463, 466 y 477-478.

Madrid, 27 de julio de 1958.

Lectura do texto "Galaxia"

Redáctase o texto "Galaxia", lido por Don Xaime Isla Couto na xuntanza celebrada co grupo de Buenos Aires o 14 de setembro. O documento recolle as sete misións da editorial e expón as estratexias mediante as que se pretende acadar os obxectivos do grupo.

 

Nace a Revista de Economía de Galicia

En 1958 publícase o primeiro número da Revista de Economía de Galicia baixo a dirección de Xaime Isla Couto. O proxecto do Grupo Galaxia organizábase en tres grandes bloques: político, cultural e económico. A Revista de Economía de Galicia foi fundamental para completar o proxecto político-cultural que fora herdado das xeracións anteriores. Representa, sen dúbida, unha fotografía detallada da realidade socoeconómica galega durante os 10 anos que se mantivo a publicación.

1959
1959
Catálogo Galaxia 1959

Capa do catálogo de publicacións de Galaxia, ano 1959

1961
1961
Catálogo Galaxia 1961

Capa do catálogo de publicacións de Galaxia, ano 1961

1963
1963
Catálogo Galaxia 1963

Capa do catálogo de publicacións de Galaxia, ano 1963

Nace Grial

No ano 1963, grazas á promulgación da Lei de prensa e imprenta (e malia enfrontarse aínda á ameaza dos expedientes administrativos e xudiciais) Grial comeza o seu percorrido como unha revista trimestral de cultura en lingua galega que se nutre de colaboracións voluntarias de profesionais de diferentes contextos. Nos seus 60 anos de vida, dende os tempos da dirección de Ramón Piñeiro e Francisco Fernández del Riego, chega sempre a tempo ós subscritores grazas ó traballo do equipo editorial de Galaxia.

1964
1964
Catálogo de Galaxia 1964

Capa do catálogo de publicacións de Galaxia, ano 1964

1965
1965
Catálogo de Galaxia 1965

Capa do catálogo de publicacións de Galaxia, ano 1965

1966
1966 Gramática elemental del gallego común

Publícase a Gramática elemental del gallego común, de Ricardo Carballo Calero, unha obra básica para a unificación ortográfica e a estandarización da lingua galega. Senta as súas bases na coñecida como Normativa Galaxia (que establecía unhas regras básicas para homoxeneizar a escrita das publicacións da editorial na década dos 50), e serviu de guía unificadora do galego para facilitar o seu ensino e favorecer a súa percepción como lingua literaria.

 

Se queres saber máis, segue esta ligazón.

Nace a Fundación Penzol

Tamén neste ano nace a Fundación Penzol para servir de centro de estudos e documentación especializado en lingua e literatura galegas. Os primeiros fondos da fundación débenselle agradecer a Fermín Fernández Penzol-Labandera, quen acumulara durante 40 anos diferentes publicacións en formatos moi diversos pero cunha temática común: a lingua e a historia de Galicia.

1967
1967
Catálogo de Galaxia 1967

Capa do catálogo de publicacións de Galaxia, ano 1967

1968
1968
Catálogo de Galaxia 1968

Capa do catálogo de publicacións de Galaxia, ano 1968

1969
1969
Portada do catálogo de Galaxia do ano 1969

Capa do catálogo de publicacións de Galaxia, ano 1969

1970
1970
Catálogo editorial Galaxia 1970

Capa do catálogo de publicacións de Galaxia, ano 1970

1971
1971 aviso censor

Carta de 1971 cun aviso do censor:

En el nº 31 de la revista "GRIAL" correspondiente a los meses de abril a junio del año en curso, figura en sus páginas 163 a 174 un comentario de Xesús Cambre Mariño , titulado "Unha xeira nova:  Os movimientos de rexionalización nos vellos estados europeus", que pudiera considerarse infringe el contenido del artº. 2º de la vigente ley de Prensa e Imprenta en lo que a la falta de acatamiento a las Leyes Fundamentales se refiere, concretamente el Punto VII de los Principios Fundamentales del Movimiento.

En consecuencia, deberá Vd. considerarse advertido sobre la improcedencia de insertar textos de características análogas al de referencia, en evitación de las sanciones a que, en su caso, pudiera dar lugar.

Dios guarde a V. muchos años.

Pontevedra, 27 de julio de 1971

EL DELEGADO PROVINCIAL

José Cavero Iglesias

Catálogo Galaxia

Capa do catálogo de publicacións de Galaxia, ano 1971

1973
1973 As laranxas máis laranxas de tódalas laranxas

As laranxas máis laranxas de tódalas laranxas, Carlos Casares - 1º Premio no Concurso de Teatro Infantil Galego convocado por primeira vez por O Facho.

1975
1975 Homenaxe a Castelao

Retrinco de prensa (El Progreso, 18 de xaneiro) que anuncia a suspensión dun acto da Asociación Cultural de Vigo en conmemoración dos 25 anos do pasamento de Castelao onde ían falar Ramón Piñeiro, Ramón López Suevos e Francisco Rodríguez.

Premio Galaxia 25 anos

Xoguetes pra un tempo prohibido, Carlos Casares - Premio Galaxia de Novela, convocado co gallo do 25 aniversario da fundación da editorial.

1976
1976

Xoguetes pra un tempo prohibido, Carlos Casares - Premio da Crítica Española no seu primeiro certame para narrativa en lingua galega

1979
1979 Fundación Otero Pedrayo

En 1979 créase a Fundación Otero Pedrayo, unha figura xurídico-administrativa encargada de xestionar a obra e o patrimonio do "Patriarca das letras" que foi legada por este á cultura galega e a Galicia.

O testamento, redactado o 02/01/1958 en Madrid, di así:

Dejo por universal heredera a mi esposa Dª Mª Josefa Bustamante Muñoz; en el caso de sobrevivirla o de fallecer ambos en el mismo momento, dispongo que todos mis bienes y derechos, de cualquiera clase y condición pasen a la propiedad de "Galaxia S. A." residente en Vigo y sean aplicados a fines propios de la cultura gallega en el sentido en que yo la defendí toda mi vida, con la excepción del terreno de mis propiedades de Trasalba llamado Souto da Eirexa que quiero pase a la Iglesia de Trasalba como diestro; y del Soto colindante y mas próximo al lugar de Cima de Vila que dejo a los vecinos de dicho lugar para que mancomunadamente lo usen de generación en generación como campo comunal sin cortar los árboles existentes. Nombro como testamentarios y cumplidores a mis amigos Don Domingo García Sabell y Don Ramón Piñeiro, vecinos de Santiago y D. Francisco Fz del Riego, de Vigo, rogándoles que conserven lo mejor posible la unidad del Patrimonio de mi herencia en forma de Residencia de estudiantes, artistas o labradores; y que en caso de desaparecer “Galaxia” apliquen mi herencia a la institución que la suceda en el rumbo de la cultura gallega…”. (Grial nº 218).

1986
1986, Das cousas de Ramón Lamote

Das cousas de Ramón Lamote, Paco Martín - IX Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil

1987
1987 Fundación Isla Couto

En 1987 créase a Fundación Isla Couto, unha fundación cultural privada que quere "suscitar consciencia de comunidade no noso País [...] para alentar o estudio e a reflexión en diálogo aberto, plural e anovador; e para animar ou promover traballos, iniciativas e experiencias de acción comunitaria, económica e social" e promover a "inculturación dos valores cristiáns na sociedade galega".

1992
1992 Os misterios de Mr d'Allier

Os misterios de Monsieur D'Allier, Salvador García Bodaño - XVII Premio da Crítica de Narrativa Galega

1993
1993 Ritos de auga

Ritos de auga, Xosé Manuel Vélez - II Premio Martín Códax de poesía

1997
1997 Xeografía do medo

Xeografía do medo, Francisco Duarte Mangas - I Premio Eixo Atlántico de Narrativa

Ningún camiño, Román Raña - VI Premio Martín Códax de poesía

1998
March 30
1998 Alén da desventura

Alén da desventura, Xavier Alcalá - XVIII Premio Blanco Amor

Setembro, Marta Dacosta - VII Premio Martín Códax de poesía

Animalia, Antón Riveiro Coello - V Premio Café Dublín

Os saberes tradicionais dos galegos, Xosé Antonio Fidalgo Santamariña - Premio Taboada Chivite

March 30
Premio Irmandade do libro

Outórgaselle a Galaxia un galardón na VIII Edición dos Premios Irmandade do Libro en Santiago de Compostela

1999
March 30
1999 Silencio no corazón

Silencio no corazón, Jaume Cela - I Premio Abril de Narrativa

March 30
Voz do ano 1999

A Editorial Galaxia recibe o premio á voz do ano 1999 na categoría de cultura.

March 30
X Premio San Martiño

O día 27 de novembro Galaxia recibe o X Premio San Martiño de Normalización Lingüística na categoría "Galicia enteira"

March 30
Medlla de ouro de Belas artes

Galaxia recibe a Medalla de ouro de Belas Artes 1999 pola súa difusión da cultura galega

2000
March 30
2000 PALABRAS PARA UN PAÍS

O ano 2000 non só trouxo un novo milenio, senón que tamén marcou a celebración do 50 aniversario de Galaxia, cuxa presidencia ocupaba neste ano Xaime Isla Couto, quen promoveu o proxecto dende ben antes do nacemento da editorial.

Para conmemorar a ocasión organizouse a mostra Editorial Galaxia 1950-2000: Palabras para un país, instalada na Casa das Artes de Vigo e que presentaba os fitos históricos da casa editorial.

O por entón concelleiro de cultura vigués, Carlos Príncipe, resaltou a importancia do que chamou galeguismo transversal, aplicado por Galaxia para que as institucións se comprometesen cultural e politicamente co pobo galego.

March 30
Camiños sen fin

Camiños sen fin, Pablo Antón Marín Estrada - II Premio Abril de Narrativa para a Mocidade

As rulas de Bakunin, Antón Riveiro Coello - XI Premio de Narrativa García Barros

Homónima, Antón Riveiro Coello - V Premio Álvaro Cunqueiro de Narrativa

Libra, Gonzalo Navaza - VIII Premio Martín Códax de poesía

March 30
GALAXIA Vigués distinguido

En abril Editorial Galaxia recibe a distinción de Vigués distinguido do ano 2000 así como a medalla de ouro da cidade de Vigo

2001
2001 A submisión das masas

A submisión das masas. Do poder do progreso ó progreso do poder, Basilio Lourenço Fondevila - I Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

Manual de instruccións para querer a Irene, Carlos Mosteiro - III Premio abril de Narrativa para a Mocidade

A historia escríbese de noite, Bieito Iglesias - XII Premio de Narrativa García Barros

A casiña azul, Sandra Comino - XXI Premio Iberoamericano de novela

March 30
Recoñecemento do concello de Ferrol

En marzo de 2001 o Concello de Ferrol outorga un galardón a Editorial Galaxia en recoñecemento polo medio século de traballo ao servizo da cultura galega

March 30
Trofeo Galeguidade

Tamén en marzo, Editorial Galaxia recibe o trofeo GALEGUIDADE da Enxebre Orde da Vieira na categoría de Medios de Comunicación

2002
March 30
2002 O embrión

O embrión, Antón Risco - II Premio de novela Liceo Rubia Barcia do Concello de Ferrol

Tempo e vinganza, Anxo Rei Ballesteros - II Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

O armiño dorme, Xosé A. Neira Cruz - IV Premio Raíña Lupa

As voces da noticia, Xosé Monteagudo - XXII Premio Blanco Amor

Un nicho para Marilyn, Miguel Anxo Fernández - XIII Premio de Narrativa García Barros

Un tranvía cara a SP, Unai Elorriaga - Premio Nacional de Literatura

Nun lugar chamado guerra, Jordi sierra i Fabra - IV Premio Abril

March 30
I certame Manuel Murguía

En xuño celebrouse o certame de narracións breves Manuel Murguía, premios outorgados pola Concellería de cultura do Concello de Arteixo 

O acto de celebración dos premios serviu para presentar Paisaxes con palabras, libro editado por Galaxia que recompila os textos gañadores do certame durante os 10 anos de celebración do mesmo. 

2003
March 30
2003 A terra quere pobo

A terra quere pobo, Xosé Luís Barreiro Rivas - II Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

A vida que nos mata, Xabier López López - XIV Premio de Novela García Barros

O guerreiro branco, Joanes Urkixo - V Premo Abril

A Bela Otero, pioneira do cine, Miguel Anxo Fernández - V Premio Chano Piñeiro

A etapa portuguesa de Colón e a súa viaxe ultra Tile, Xoán Bernárdez Vilar - VI Premio Chivite

 

March 30
premio "o penedo"

En outubro a Editorial Galaxia recibe, en Barcelona, o premio "o penedo" pola súa exemplar traxectoria a prol da Cultura Galega

2004
March 30
2004 Outro idioma é posible

Outro idioma é posible. Na procura dunha lingua para a humanidade, Teresa Moure - IV Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

Orixe, Séchu Sende - XXIV Premio de Novela Longa Branco Amor

Unha viaxe no Ford T, Xerardo Agrafoxo - XV premio de Narrativa García Barros

Tonecho de Rebordechao, Breogán Riveiro Vázquez - V Premio Raíña Lupa

2005
March 30
2005 Spam

Spam, Francisco castro - XXIV Premio Blanco Amor

Dentro da illa, Dolores Ruíz - XXV Premio de Novela Longa Blanco Amor

Cabaret Voltaire, Jaureguizar - XVI Premio de Narrativa García Barros

Xuntos e máis nadaAnna Gavalda - IV Premio de Novela Europea Casino de Santiago

O suxeito posmoderno, Rebeca Baceiredo - V Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

2006
March 30
2006 Se algún día esta muller morta

Se algún día esta muller mortaMiguel Sande - I Premio de Narrativa Breve Repsol YPF

Mentres a herba medra, Xesús Rábade Paredes - XXV Premio Blanco Amor

Lois e Helena buscándose un día de tormenta, Manuel Veiga - XVII Premio García Barros

Non me deixes nunca, Kazuo Ishiguro - V Premio de de Novela Europea Casino de Santiago

Viaxe a Libunca, Antonio Yáñez - VI Premio Raíña Lupa

Nas catacumbas, Xavier Alcalá - XXXIX Premios da Crítica Galicia de creación literaria

A palabra das fillas de Eva, Teresa Moure - XXIX Premios da Crítica Galicia de Ensaio e Pensamento

Psicopatoloxía do retorno, Alexandre García Caballero e Ramón Area Carracedo - VI Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Ivestigación

2007
2007 así nacen as baleas

Así nacen as baleas, Anxos Sumai - II Premio de Narrativa Breve Repsol YPF

Memoria de cidades sen luz, Inma López Silva - XXVI Premio Blanco Amor

As palabras da néboa, Francisco Castro - XVIII Premio García Barros

A choiva do mundo, Xosé M. Pacho Blanco - XIX Premio Torrente Ballester de Narrativa en Lingua Galega

Paisaxe e nación: A creación discursiva do territorio, María López Sández - VII Premio Ramon Piñeiro de Ensaio e Investigación

Arte e parte. Dos patriarcas á arte suicida, Xurxo Borrazás - I Premio Fervenzas literarias ó mellor libro de Ensaio e Investigación

2008
March 30
2008 A verdade como mal menor

A verdade como mal menor, X. L. Martínez Pereiro - III Premio de Narrativa Breve Repsol YPF

Shakespeare destilado, Xesús Constela - XIX Premio García Barros

A rolda nocturna, Sarah Waters - VII Premio Novela Europea Casino de Santiago

Un longo e tortuoso camiño. Adaptación, crise e cambio no BNG 1971-2009, Xosé Ramón Quintana Garrido - VIII Premio Ramon Piñeiro de Ensaio e Investigación

Das novas cousas de Ramón Lamote, Paco Martín - II Premio fervenzas Literarias ó mellor libro infantil

March 30
Medalla de ouro de Galicia

En xullo de 2008 o goberno galego concédelle á Editorial Galaxia a Medalla de Ouro de Galicia

2009
March 30
2009 Domingos de calcetíns brancos

Domingos de calcetíns brancos. Retrato do cambio social na xeración de 1950, Manuel Pérez Rúa - IX Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

Un tipo listo, Xosé Monteagudo - XX Premio García Barros

Caos CalmoSandro Veronesi - VIII Premio de Novela Europea Casino de Santiago

Sidecar, de Alberto Lema - Premio Ánxel Casal ao libro de Ficción do ano 2009

Memorias dun ninguén, Carlos Mella - III Premio Fervenzas Literarias de Ensaio e Investigación

Chamádeme Simbad, Francisco Castro - III Premio Fervenzas Literarias de Literatura Infantil

2010
March 30
2010 O imposible de desatar

O imposible de desatar, Iván García Campos - XXIX Premio Blanco Amor

A desaparición de Esme Lennox, Maggie O'Farrell - VIII Premio Novela Europea Casino de Santiago

Os fíos, Xurxo Sierra Veloso - Premio de Narrativa Breve Repsol YPF

Obediencia, Antón Lopo - XXI Premio García Barros

A arte do imposible, Ramón Máiz - X Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

Estremas, Ana Romaní - IV Premios Fervenzas Literarias ó mellor libro de poesía

March 30
Premio cultura galega

Editorial Galaxia recibe da Xunta de Galicia o Premio Cultura Galega 2010 á Promoción Cultural en Galicia

March 30
Premios EGANET

Galaxia recibe dous premios EGANET (Empresas Galega Adicadas a Internet e ás novas Tecnoloxías) en 2010: o Premio Global á Mobilidade e o Premio ó Software Multimedia ou Web

2011
March 30
2011 Laura no deserto

Laura no deserto, Antón Riveiro Coello - XXXVI Premio Da Crítica de Narrativa Galega

As fiandeiras, Antonio Piñeiro - XXII Premio García Barros

Xa me tardan estes magos, Mamá Cabra - Recibe o premio Neira Vilas de Literatura Infantil e Xuvenil 2011

Area fai seis, Araceli Gonda - Recibe, na II edición dos premios Mestre Mateo, o recoñecemento como mellor obra interactiva.

Microbios e outros paquidermos, Fernando Díaz-Castroverde - V Premio de Narativa Breve Repsol YPF

Queer-emos un mundo novo. Sobre cápsulas, xéneros e falsas clasificacións, Teresa Moure - XI Premio ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

O libro negro, Orhan Pamuk (Tradución de María Alonso Seisdedos) - IV Premio Fervenzas Literarias á mellor tradución para público adulto

 

March 30
Premio Bardos

Editorial Galaxia recibe o premio Bardos polo seu labor de promoción cultural

2012
March 30
2012 Laura no deserto

Laura no deserto, Antón Riveiro Coello - Premio de Narrativa da AELG e IX Premio Frei Martín Sarmiento na 6ª categoría (BACH e adultos)

Hora Zulú, Santiago Lopo - XXIII Premio García Barros

A cea, Herman Koch - IX Premio novela Europea Casino de Santiago

Reo, Xesús Fraga - IX Premio Raíña Lupa

A forma das nubes, María López Sández - VI Premio de Narrativa Breve Repsol

Mr Gwyn, Alessandro Baricco (Tradución de Carlos Acevedo) - V Premio Fervenzas Literarias á mellor tradución para público adulto

Para que nos serve Galiza?, Xaime Subiela - XII Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

Mitoloxía de Galiza, Vítor Vaqueiro - Premio Irmandade do Libro na modalidade editorial do ano 2011

María Fumaça, Varios - VI Premio Fervenzas Literarias ó mellor Libro de Literatura Infantil

March 30
Premio Vigueses na Onda

Onda Cero entrega a Editorial Galaxia o premio "Vigueses na onda 2011" polo seu labor de promoción cultural

2013
March 30
2013 Murguía

Murguía, Xosé Barreiro - XXXVI Premio da Crítica Galicia en Investigación

O corazón da Branca de Neve, Francisco Castro - XIII Premio de Novela por Entregas de La Voz de Galicia

O derradeiro libro de Emma Olsen, Berta Dávila Fernández - VII Premio de Narrativa Breve Repsol

Da natureza de escritores, artistas e vermes. Ensaio sobre o pracer nin diálogo con Karl Marx, José Mª Durán Medraño - XIII Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

A lúa da colleita, Anxos Sumai - XXV Premio de Narrativa García Barros

Ulises, James Joyce (Tradución de Eva Almazán, María Alonso Seisdedos, Xavier Queipo e Antón Vialle) - VI Premio Fervenzas Literarias á mellor tradución para público adulto

March 30
Premio Fernández Latorre

Editorial Galaxia recibe o Premio Fernández-Latorre outorgado por La Voz de Galicia

2014
March 30
2014 Máscaras rotas para sebastian Nell

Máscaras rotas para Sebastian Nell, Alberto Ramos - XXV Premio de Novela García Barros

Reo, Xesús Fraga - VIII Premio Fervenzas Literarias de Literatura Xuvenil

O Ulises, de James Joyce, (traducido por Eva Almazán, María Alonso Seisdedos, Xavier Queipo e Antón Vialle) - Premio da AELG á mellor tradución.

Moito Morro Corporation, Sociedade Ilimitada, Carlos Labraña - XV Premio O Facho de teatro infantil

A diagonal dos tolos, Santiago González Lopo - VIII Premio de Narrativa Breve Repsol

O meu pesadelo favorito, María Solar - Premio Lazarillo 2014 de Creación Literaria

Barthes filósofo, Luís García Soto - XIV Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

March 30
Premio á mellor editorial (Fervenzas Literarias)

Galaxia recibe o premio Fervenzas Literarias á mellor editorial

 

2015
March 30
2015 Fontán

Fontán, Marcos Calveiro - IX Premio de Narrativa Breve Repsol

Os Kowa, Xavier Queipo - XXXIV Premio Blanco Amor

Xiqui xoque, fiú fiú!, de María Fumaça - XXIV Premios Irmandade do Libro na Modalidade de Libro Infantil e Xuvenil do ano 2014

Sobrevivindo, Arantza Portabales - XV Premio de Novela por Entregas La Voz de Galicia

Os elefantes de Sokúrov, Antón Riveiro Coello - IX Premio Fervenzas Literarias de Narrativa

Lourenço, Xograr, Manuel Portas Fernández - XXVI Premio García Barros

Estrela... fugaz?, Carlos Ignacio Labraña - XVI Premio O facho de Teatro Infantil

De camiños, viaxeiros e camiñantes, Santiago Lamas e Alonso Mato - XV Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

O meu pesadelo favorito, María Solar - IX Premio Fervenzas Literarias de Literatura Infantil

2016
March 30
2016 Blues para moraima

Blues para Moraima, Miguel Anxo Fernández - XXXV Premio Blanco Amor

Noire Compostela, Blanca Riestra - XVI Premio de Novela por Entregas de La Voz de Galicia

A ferida do vento, Antón Riveiro Coello - X Premio Fervenzas Literarias de Narrativa

A candidata, Miguel Sende - XXVII Premio García Barros

Os fíos de infantil, Ángeles Abelleira Bardanca e Isabel Abelleira Bardanca - XXVI Premio Marta Mata de Pedagoxía

Mariña, de deusa a santa, Rafael Quintía Pereira - XVI Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

Nordeste, Daniel Asorey Vidal - X Premio de Narrativa Breve Repsol

 

March 30
Premio Fervenzas Literarias

Galaxia recibe o premio Fervenzas Literarias á mellor editorial

2017
March 30
2017 A vida sinxela de Marcelo Firmamento

A vida sinxela de Marcelo Firmamento, Vanesa Santiago - I Premio Illa Nova

A senda de sal, Francisco Javier Fernández Dávila - XVII Premio de Novela por Entregas de La Voz de Galicia

Os nenos da varíola, María Solar - XI Premio Fervenzas Literarias de Literatura Xuvenil

Rosalía de Castro. Cantos de Independencia e liberdade (1837-1836), María Xesús Lama - XI Premio Fervenzas Literarias de Investigación

O Xardineiro dos ingleses, Marcos Calveiro - XXVIII Premio García Barros

A filla do Minotauro, Marilar Aleixandre - XI Premio Raíña Lupa

A través do fume, Antonio Piñeiro - XXIX Premio Torrente Ballester de Narrativa en LIngua Galega

Moito Morro Corporation, Sociedade Ilimitada, Carlos Labraña - II Premio Gala do Libro Galego na categoría de Teatro

O sono das sereas, Xosé Antonio Neira Cruz - XI Premio de Narrativa Breve Repsol

March 30
Premio Fervenzas Literarias

Editorial Galaxia recibe o premio Fervenzas Literarias á mellor Editorial

2018
March 30
2018 Matar o heroe

Matar o Heroe, Adolfo Caamaño Vázquez - I Premio de Novela Vilar Ponte do Concello de Viveiro

Camiño de paixóns, Carlos Meixide - I Premio de Novela Camiño de Santiago

Senlleiras, Antía Yáñez Rodríguez - II Premio Illa Nova

Rosalía de Castro. Cantos de Independencia e liberdade (1837-1836), María Xesús Lama - Premio nacional de ensaio

Por puntos, Manuel Portas Fernández - XXXVII Premio Blanco Amor

Os fantom, Patricia Mallo - I Premio Carlos Mosteiro de Literatura Infantil

A Ferida do Vento, Antón Riveiro Coello - XIV Premio Frei Martín Sarmiento, 6ª categoría (BACH e adultos)

As Ramonas, Ana Cabaleiro - XXIX Premio García BarrosXXIX Premio García Barros

900, Xabier López López - XXX Premio Torrente Ballester de Narrativa en Lingua Galega

Os bicos feridos, Ana R. Figueiredo - I Premio Viadutos de Novela

Extraordinario, Antón Lopo - XII Premio Narrativa Breve Repsol

Os Amorodos de Bergman, Fernando Redondo Neira - Premio Ramón Piñeiro de Ensaio

A derradeira bala, Fernando Castro Paredes - Prmeio Vidal Bolaño

2019
March 30
2019 a casa xunto ao volcán

A casa xunto ao volcán, Xosé Ricardo Losada Vicente - II Premio Viadutos

A Noite do Lobo, Abel Tomé Piñeiro - III Premio de Narrativa Illa Nova

Virtudes (e misterios), Xesús, Fraga - XXXVIII Premio Blanco Amor

O enigma do baúl pechado, Xosé Antonio Neira Cruz - II Premio Carlos Mosteiro de Literatura Infantil

Carrusel, Berta Dávila Fernández - XXX Premio García Barros, XIII Premio Fervenzas Literarias de Narrativa e Premio da crítica española

Como lágrimas na chuvia, Jordi Sierra i Fabra - LX Premio Lazarillo da Organización Española para o Libro Infantil e Xuvenil

Cabalgaremos toda a noite, Carlota Gurt Davi - XXII Premio Mercé Rodoreda de cuentos y narraciones

Unha estrela para Amina, Celia Díaz Núñez - XX Premio O Facho de Teatro Infantil

Diario dun Enterro, Gonzalo Hermo González - XIII Premio de Narrativa Breve Repsol

Cartografías da Narrativa Galega Contemporánea, Xaquín Núñez Sabarís - XIX Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

O Paraíso dos Inocentes, Antón Riveiro Coello - XXI Premio Torrente Ballester de Narrativa en Lingua Galega

A sombra das árbores, Ana Abad de Larriva - Premio Vidal Bolaño

March 30
Premio Rosa dos Ventos
Premio Rosa dos Ventos

Galaxia recibe o premio Rosa dos Ventos do Instituto Arxentino Gallego Santiago Apóstol de Bos Aires, concedido polo alumnado do 5ª curso de bacharelato do instituto bonaerense

2020
March 30
2020 Escenas, imaxes e sons do camiño

Escenas, imaxes e sons do camiño, Jesús Curros Neira - I Premio de Ensaio Camiño de Santiago

O axolote e outros contos de bestas e auga, Lara Dopazo Ruibal - Premio Illa Nova de Narrativa

A malas mulleres, Marilar Aleixandre - XXXIX Premio Blanco Amor

Anarquistas galegos en América, Bieito Alonso - XLIII Premio da Crítica Galicia de Investigación

Flores de ferro, María Rei Vilas - XXXI Premio García Barros

Atlas, Alba Cid - X Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández

Deixe a súa mensaxe despois do sinal, Arantza Portabales - Premio Novela Europea Casino de Santiago (novela galega)

Ela sabe a sol, Najla Shami - Premio Martín Códax da Música na categoría Músicas do Mundo.

A cámara escura, José Luís Baños de Cos - Premio Vidal Bolaño

Imperios e danzas. as Españas plurais do franquismo, Xosé M. Núñez Seixas - XX Premio Ramón Piñeiro de Ensaio

A que cheiran as cores? A esperada guía para coñecer o cerebro, de Juan Casto Rivadulla Fernández con ilustracións de Nuria Díaz - Premio de Divulgación na V Gala do Libro Galego

Castelao. Construtor da nación. Tomo I. 1886-1930, de Miguel Anxo Seixas Seoane - Premio de Iniciativa Bibliográfica na V Gala do Libro Galego.

Illa decepción, Berta Dávila Fernádez - XIV Premio de Narrativa Breve Repsol

O enigma de Santiago, Xosé Antonio Neira Cruz - XIV Premo Raíña Lupa de literatura infantil e xuvenil

O rosario e a buguina, Xosé Ricardo Losa - XXXII Premio Torrente Ballester de narrativa en Lingua Galega

Carrusel, Berta Dávila Fernández - Premio de Crítica Nacional

March 30
premio iniciativa bibliográfica

Editorial Galaxia recibe o premio Iniciativa Bibliográfica outorgado na Gala do Libro Galego

2021
March 30
2021 Cruzados polo camiño

Cruzados polo camiño. Conxecturas compostelás sobre un Papa atribulado, José G. Barral - II Premio Camiño de Santiago

Virtudes (e misterios), Xesús Fraga - LXXVIII Premio Nacional dee Narrativa e XLIV Premio da Crítica Galicia de Creación

Aquí comeza o mar, Blanca Riestra - XL Premio Blanco Amor

Por mor de cinco pizzas aos catro queixos, Xosé Antonio Neira Cruz - IV Premio Carlos Mosteiro de Literatura Infantil

Castelao. Construtor da nación, Tomo II, Miguel Anxo Seixas - XLIV Premio da Crítica Galicia en Invstigación

Eva a carteira espacial, Gloria Gómez Pavía - I Premio Alberte Quiñoi de Album Ilustrado

Pazo de inverno, Alberto Lema Suárez - XXXII Premio García Barros

Maternidades virtuosas. Unha crítica aos modelos profesionais de crianza, María do Cebreiro Rábade Vilar - XXI Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

Antese, Arancha Nogueira - XIII Premio Victoriano Taibo

Cornucopia, Raúl M. Santos - XXXIII Premio Torrente Ballester de Narrativa en Lingua Galega

Oito días sen Eva Cortés, Sara Vila Alonso - V Premio Illa Nova

Eternity, Xosé Monteagudo Folgar - XV Premio de Narrativa Breve Repsol

Beleza vermella, Arantza Portabales - XVII Premio Frei Martín Sarmiento 6ª categoría

Escola de mulleres, Inma López Silva - Premio da Asociación de críticos literarios

Casa de feras, Edgar Costas - Premio Vidal Bolaño

2022
March 30
2022 Hotel Carioca

Hotel Carioca, Antón Riveiro Coello - I Premio Álvaro Cunqueiro de Novela

A agonía das folerpas, Óscar Reboiras Loureiro - II Premio de Novela Galicia Rural

As filloas de Manola, Ramiro J. Peralta Torres - II Premio Alberte Quiñoi de Álbum Ilustrado

As malas mulleres, Marilar Aleixandre - Premio Nacional de Narrativa

Illas Remotas, Ignacio Vidal Portabales - XXXIII Premio garcía Barros

A malferida, Irene Rega Jul - V Premio Illa nova

Os corpos dos Romanov, Alberto Ramos - XVI Premio de Narrativa Breve Repsol

A mística da feminidade en Mad Men, Xosé Antón Cascudo - XXII Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

Como lágrimas na chuvia, Jordi Sierra i Fabra (traducido por Xesús Domínguez Dono) - XVIII Premio Frei Martín Sarmiento, na categoría de tradución.

H2... Oh!!!, María Canosa - Premio Follas Novas de Divulgación

Lume, José Luís Baños de Cos - Premio Vidal Bolaño

Flores de ferro, María Rei Vilas - Premio San Clemente Rosalía-Abanca

2023
March 30
2023 Maruchi e o gancho

Maruchi e o gancho, Laura Cid Rascado - III Premio Alberte Quiñoi de Album Ilustrado

Contra o reloxo, Carlos Labraña - XIX Premio Frei Martín Sarmiento, 2ª categoría (3º e 4º de primaria)

As alumnas, Paula Carballeira - Premio nacional de literatura dramática 2023 e premio follas novas 2023 á mellor obra de teatro

Deixe a súa mensaxe despois do sinal, Arantza Portabales - Premio de novela europea Casino de Santiago

Nos días encantados de agosto. Unha biografía de José Gil, Manolo González - XXXVIII Premio Antón Losada Diéguez ó mellor libro de Ensaio e Investigación

Teño un volcán dentro, María Canosa Blanco - V Premio Carlos Mosteiro

Pakolas gaña o XIV premio Rosalía de Castro da Lingua outorgado pola Deputación da Coruña (2023)

Xeración (breve tratado de males inespecíficos), Javier Rodríguez González - XIV Premio Victoriano Taibo

O poema "Mamá fala en linguaxes" (incluído en Antese, de Arancha Nogueira) gaña o festival aRi[t]mar 2023

Maxina ou a filla espuria, Marcial Valladares Núñez - Terceiro premio nacional aos libros mellor editados no ano 2022 na categoría de facsímiles.

Xoán, Xoana, Francisco Castro - XIX Premio Pura-Dora Vázquez de Literatura Infantil e Xuvenil

Entomoloxía para misioneiros, Fernando castro Paredes - Premio García Barros 2023

Os afogados, Pablo J. Rañales - Premio Illa Nova

Sobremesas sobre versos, Raquel Castro - Premio de Literatura Infantil Simbad para o Recordo e o Alzhéimer

Cando o avó esqueceu o meu nome, Rosalía Morlán Vieites - Premio Vilar Ponte de Novela

Tecendo redes, Irene Rega Jul -  Premio de novela Vilar Ponte

Groenlandia, Fran Fernández Davila - Premio Repsol

Dakota, María Álvarez Martínez - XV Premio de poeesía Victoriano Taibo de Gondomar

O camiño de Santiago: guía de guías, Laura Méndez -Premio de Ensaio Camiño de Santiago

Economía e poesía: rimas internas, Yolanda Castaño - XXIII Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación