Organización

e

Administración

O Consello de Administración

Editorial Galaxia está constituída como Sociedade Anónima, cun accionariado moi diverso, cuxa maioría corresponde á Fundación Penzol (46,34 %) e á Fundación Isla Couto (29,40 %). Estatutariamente declárase comprometida co rexurdimento e modernización da lingua e da cultura de Galicia e non reparte beneficios entre os seus accionistas.

O actual Consello de Administración ten a seguinte composición:

 • Presidente: Antón Vidal Andión
 • Vicepresidente primeiro: Manuel Puga Pereira
 • Vicepresidente segundo: Manuel Meixide Vecino
 • Conselleiro Delegado: Francisco Xavier Martínez Cobas
 • Secretaria: Inmaculada Valeije Álvarez
 • Vogais: Xavier Alcalá Navarro, Ramón Barral Andrade, Håkan Olof Casares Berg, Xosé Francisco Domínguez Martínez, Silvestre Gómez Xurxo, Xulián Parga Rodríguez, Xosé Manuel Soutullo, Dolores Vilavedra Fernández, Patricia Arias Chachero, Raquel Gómez Fuentes, Xoán Luis Saco Cid.

A presidencia

Na presidencia do Consello de Administración de Galaxia sucedéronse dende a súa fundación intelectuais da significación de Ramón Otero Pedrayo (1950-1976), Domingo García-Sabell (1976-1980), Marino Dónega (1980-1996), Xaime Isla Couto (1996-2012), Benxamín Casal (2012-2013) e, actualmente, Antón Vidal Andión.

Organización interna

O actual equipo editorial ten a seguinte composición:

 • Director xeral: Francisco Castro
 • Adxunta á dirección e xefa económica: Mabel Montaña
 • Director de produción: Xesús Domínguez Dono
 • Director de edicións: Marcos Calveiro
 • Responsable de comunicación e novos proxectos: Sara Valcárcel
 • Administración: Loli Vicente, Marta dos Santos
 • Departamento de deseño: Hayat Husein
 • Maquetación: Alba Pernas, Hayat Husein
 • Almacén: Pichi Suárez, Rafael Vicente
 • Equipo comercial: Eva López, Arturo Ponte
 • Responsable de innovación: Alba Gil