VIII Premio de Ensaio Ramón Piñeiro

Categoría: Nova

Nace este premio en memoria do escritor e filósofo Ramón Piñeiro, na tradición do pensamento literario e o xénero de ensaio, e acóllese ao espírito que inspirou a traxectoria intelectual da persoa á que se honra, coa intención de impulsar as formas de creación e expresión do pensamento libre e democrático, a precisión e o estilo da lingua galega, o debate e a reflexión arredor dos temas varios do noso tempo.

Poderán participar todas as persoas que o desexen, sempre que os orixinais sexan inéditos e estean escritos en lingua galega.

A extensión dos orixinais abranguerá entre 200.000 e 300.000 caracteres, incluídos espazos, aínda que o xu?rado poderá considerar flexiblemente esta condición, conforme a calidade obxectiva da obra seleccionada. Os orixinais deberán presentarse por quintuplicado en formato DIN A4 mecanografados a dobre espazo
e por unha soa cara.

O tema dos ensaios será libre, mais os traballos deberán evitar, na medida do posible, o enfoque propio da investigación especializada ou un excesivo carácter académico.

Os orixinais serán enviados por correo certificado, baixo plica, a Editorial Galaxia, Avenida de Madrid, 44, 36204 Vigo, indicando no sobre VIII Premio de Ensaio Ramón Piñeiro.

O prazo para a recepción de orixinais rematará o 30 de outubro do ano 2009 e o fallo, que terá carácter inapelable, darase a coñecer no transcurso do mes de decembro.

Establécese un único premio de 6.000 euros, que será outorgado ao ensaio que, en opinión do xurado, posúa maior fondura e orixinalidade e reúna suficientes méritos estilísticos e literarios.

Se ningún dos orixinais presentados reunise estes méritos ou o xurado así o considerase, o premio poderá ser declarado deserto.

A contía do premio inclúe os dereitos de autor da primeira edición do texto gañador. A partir da segunda, a explotación comercial do libro premiado vindicará o 10 por cento de dereitos sobre o prezo de capa sen IVE, para o autor ou para quen el libremente determine.

O libro será publicado e comercializado pola Editorial Galaxia na súa colección ‘Ensaio’, salientando na cuberta, á par da editorial, o logotipo do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, e en contracuberta os logotipos das entidades colaboradoras: Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia e Unión Fenosa.

As copias dos orixinais non premiados e as súas correspondentes plicas serán destruídas.

A interpretación destas bases corresponderá exclusivamente ao xurado, cuxos membros, en número de cinco serán nomeados de común acordo entre as entidades convocantes.

A presentación ao premio supón a conformidade coas presentes bases por parte dos concursantes.

Comparte nas túas redes sociais ou por email