I Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro

Categoría: Premio

BASES
1º- Poderán concorrer ao premio todas as autoras e autores de calquera nacionalidade que presenten os orixinais escritos en lingua galega (de conformidade coas Normas Ortográficas e Morfolóxicas de Idioma Galego aprobadas pola RAG) de obras de creación literaria dirixidas a nenas e nenos de 3 a 12 anos. As obras deberán ser inéditas e non premiadas.
Os participantes deberán atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e non estar incursos en ningunha das exclusións previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións.
2º- As obras poderán presentarse en papel ou en formato dixital (en formato .doc, .odt ou .pdf), preferentemente en soporte CD, no rexistro xeral do Concello da Pobra do Caramiñal ou na sede electrónica (https://apobra.sedelectronica.es). Tamén por correo ordinario, mensaxería ou en calquera dos rexistros públicos segundo o establecido no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, dirixido ao seguinte enderezo:

Concello da Pobra do Caramiñal

I Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro

Rúa Gasset, 28

15940 – A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

A presentación realizarase en 2 sobres pechados ou 2 arquivos dixitais co seguinte contido:
 
‣ SOBRE 1:
No exterior do sobre transcribirase o seguinte:
“Sobre nº 1. I Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro, Concello da Pobra do Caramiñal” e o título da obra.
No interior do sobre incluirase a obra que no caso de enviarse en soporte papel se presentará por triplicado, en exemplares separados, tamaño DIN A4, e impresos polas dúas caras. Ademais deberán estar numerados, grampados ou encadernados. En calquera soporte que se presente, na portada indicarase: I Premio Carlos Mosteiro de Literatura Infantil, o título da obra, e lema ou pseudónimo.
 
‣ SOBRE 2:
No exterior do sobre transcribirase o seguinte:
“Sobre nº 2. I Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro, Concello da Pobra do Caramiñal” e o título da obra.
No interior do sobre incluirase a seguinte documentación:
-Solicitude de participación no “I Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro, Concello da Pobra do Caramiñal” e autorización para que o Concello poida recadar da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Seguridade Social os datos que acrediten que o participante está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, segundo o modelo oficial que podes atopar na web do Concello da Pobra, de Barbantia ou da Editorial Galaxia.
-Documento acreditativo da identidade (copia do DNI, pasaporte ou NIE) do autor.
 
3º- O prazo de recepción de orixinais remata o 1 de xuño de 2018.
4º- A obra que opte ao premio deberá responder á extensión habitual dos libros pensados para a literatura infantil.
5º- O premio, que poderá quedar deserto se o Xurado estima que ningunha das obras presentadas acada a suficiente calidade literaria, considerará unha única obra gañadora, á que se lle asigna unha dotación económica de 1.500 euros. A tal efecto, existe consignación orzamentaria suficiente na aplicación 334.48300 do orzamento municipal para o ano 2018.
O premio estará suxeito ás retencións fiscais que correspondan.
As obras premiadas serán publicadas na colección Árbore da Editorial Galaxia.
A autoría das obras premiadas comprométense a participar nos actos de promoción que organice a editorial e a realizar presentación no Concello da Pobra do Caramiñal.
6º.- O xurado estará composto por tres persoas de recoñecido prestixio na literatura infantil, unha delas da propia editorial. Ademais constará dun secretario/a, con voz, pero sen voto. As decisións do xurado serán inapelables.
7º- O fallo do xurado darase a coñecer o 3 de xullo e a entrega do premio e presentación do libro será o 3 de novembro de 2018.
8º- As obras non premiadas non serán devoltas. A partir do día seguinte á deliberación do xurado serán destruídas.
9º- A presentación a este concurso literario non xera dereito ningún aos seus participantes ata que fose fallado polo Xurado e ata tanto fose outorgado o premio por Resolución da Alcaldía do Concello da Pobra do Caramiñal. A presentación dos orixinais a este concurso literario supón a aceptación das presentes Bases, e o compromiso do autor ou autora de non retirar a obra antes do fallo, aceptar o premio se lle fose concedido, ou reintegralo se non se cumpren os requisitos que se establecen na convocatoria.
Podes descargar aquí o díptico coas bases e mais o cartel.
E a solicitude de participación aquí.

Comparte nas túas redes sociais ou por email